Βιβλιοθήκη

"Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources", paper παρουσίασης ενός έργου Interreg IIIB σε σχέση με την ανάπτυξη χαρτών τρωτότητας ρύπανσης υπόγειων υδάτων, Ιούνιος 2007.
"Governance and ecosystem management for the conservation of biodiversity in developing countries", paper που παρουσιάστηκε στο EcoSummit 2007, 22-27 Μαΐου 2007, Πεκίνο, Κίνα.
"Governance and Ecosystem Management for the Conservation of Biodversity", paper που παρουσιάστηκε στο 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development, 28-30 Σεπτεμβρίου 2006, Vilnius, Λιθουανία.
"Προτεραιότητες στην περιβαλλοντική έρευνα", Υπόμνημα που παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Tero στην περιβαλλοντική έρευνα, Ιανουάριος 2005 (στα Αγγλικά).
"Προστασία της βιοποικιλότητας", Σύντομο σημείωμα για την προστασία της βιοποικιλότητας με τη χρήση οικονομικών εργαλείων και κινήτρων, Ιανουάριος 2005 (στα Αγγλικά).
"An Integrated System for Water Resources Monitoring, Economic Evaluation and Management", International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2004.
"Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης των υδατικών πόρων και εφαρμογή της αρχής ο-ρυπαίνων-πληρώνει", Παρουσίαση σε συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2003.
"The implementation of the Polluter Pays principle in the fruit and vegetable canning industry in Greece", Proceedings of Fifth International Conference on Environmental Pollution, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2000.
"Preservation of endangered species by commercial enterprises: Where can it work?" (σύνοψη), Σεπτέμβριος 1992.
"Preservation of endangered species by commercial enterprises: Where can it work?" (πλήρης εργασία), Σεπτέμβριος 1992.
"Προστασία της φύσης: Θέμα επιστήμης ή ηθικής;" Συζήτηση για τις θεωρίες της Βαθιάς Οικολογίας (Deep Ecology) και της Κοινωνικής Οικολογίας (Social Ecology), 1991 (στα Αγγλικά).