Έργα

Με χρηματοδότηση από τη θεματική περιοχή Αστική Κινητικότητα και Ανάπτυξη του προγράμματος Ορίζοντας 2020, το έργο CIPTEC στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη με την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, καθώς και με την αξιοποίηση νέων ιδεών που θα προέλθουν από τους ίδιους τους επιβάτες. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg MED, το έργο Castwater μελετά τρόπους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου με έμφαση στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης υδάτινων πόρων. Η Tero συμμετέχει στη μελέτη ανάλυσης καλών πρακτικών διαχείρισης υδάτων από ΜΜΕ, σαν υπεργολάβος του κέντρου καινοτομίας Las Naves στη Βαλένθια.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Europe, το έργο Symbi προωθεί τη βιομηχανική συμβίωση για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Η Tero υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου σαν υπεργολάβος της Περιφέρειας της Malopolska στην Πολωνία.
Με χρηματοδότηση από τη θεματική περιοχή Μεταφορές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο METPEX αναπτύσσει ένα εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης της εμπειρίας των επιβατών σε διαφορετικές συνθήκες και μέσα μεταφοράς. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το έργο AI4B στοχεύει στην εξάλειψη των υφιστάμενων αδυναμιών στο σκέλος της προσφοράς βιομάζας καθώς και στην ανάπτυξη οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών ανάπτυξης συμβιωτικών δικτύων αξιοποίησης παραγόμενης βιομάζας με χρήση υποδομών ΤΠΕ. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες καθορισμού προδιαγραφών και ανάπτυξης ΤΠΕ.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ENPI CBCMED, το έργο MED-DIET έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών πάνω στη σημασία της Μεσογειακής Διατροφής ως αναπόσπαστο τμήμα του Μεσογειακού τρόπου ζωής και ως όχημα ανάπτυξης, σταθερότητας και αλληλεγγύης γύρω από την λεκάνη της Μεσογείου. Η Tero έχει αναπτύξει το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας του έργου, σαν υπεργολάβος της Plano2.
Με χρηματοδότηση από τη θεματική προτεραιότητα ICT του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, το έργο ISS-EWATUS αναπτύσσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης της Αποδοτικής Χρήσης Νερού και της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων. Η Tero συμμετέχει συμβουλευτικά σε σχέση με την ανάπτυξη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του έργου, σαν υπεργολάβος της Dotsoft ΑΕ.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ICT 4 Growth, η Tero υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρων Προειδοποιήσεων Ακραίων Καιρικών Φαινομένων και προστασίας αγροτικής παραγωγής, σαν υπεργολάβος της Dotsoft ΑΕ.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg IVC, το έργο ERCIP στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης ποτάμιων διαδρομών για πέντε Ευρωπαϊκά ποτάμια, και με τη συνεργασία τοπικών φορέων. Η Tero συμμετέχει στην ανάπτυξη του σχεδίου βελτίωσης στην Ελλάδα, καθώς και σε ενέργειες διαχείρισης και δημοσιότητας του έργου, σαν υπεργολάβος του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία, το έργο PromoSafeDriving στοχεύει στην προώθηση οδηγικής συνείδησης και ασφαλούς οδήγησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες δημοσιότητας του έργου, σαν υπεργολάβος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg IVC, το έργο CycleCities στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων σχετικά με την ενσωμάτωση του ποδηλάτου σαν μέσο μεταφοράς στα αστικά συστήματα. Η Tero συμμετέχει στη διαχείριση του έργου, σαν υπεργολάβος του Business Support Centre Kranj στην Σλοβενία.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013, το έργο με τίτλο "Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη" στοχεύει στη μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αύξηση της παχυσαρκίας και των καρδιαγγειακών παθήσεων, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες δημοσιότητας του έργου, σαν υπεργολάβος του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, το έργο Web2LLP στοχεύει στη βελτίωση της γενικότερης online παρουσίας και στην προώθηση έργων Δια Βίου Μάθησης στα κοινωνικά μέσα και δίκτυα. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου, σαν υπεργολάβος του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου.
Με χρηματοδότηση από τη θεματική περιοχή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο BlogForever αναπτύσσει μια υπηρεσία αποθήκευσης, διαφύλαξης και διαχείρισης του περιεχομένου των ιστολογίων (blogs), παρέχοντας δυνατότητες ευρετηριοποίησης, κατηγοριοποίησης και επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών τους. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED, το έργο WATERLOSS αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογία για τον έλεγχο και την ελάττωση της ποσότητας νερού που δεν τιμολογείται στα συστήματα μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής του πόσιμου νερού. Η Tero συμμετέχει στη διαχείριση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, σαν υπεργολάβος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg IVC, το έργο OSEPA στοχεύει στην διερεύνηση των συνθηκών και την ενίσχυση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα από Ευρωπαϊκές Δημόσιες Αρχές. Η Tero συμμετέχει στη συλλογή πληροφοριών και στη διαμόρωση οδηγού καλών πρακτικών χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα από τις τοπικές και περιφερειακές Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, σαν υπεργολάβος του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED, το έργο MEID στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου οικολογικής και βιώσιμης ανάπτυξης των Βιομηχανικών Περιοχών της Μεσογείου, ενισχύοντας τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές στην ενσωμάτωση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον στις Περιφερειακές Στρατηγικές Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Η Tero συμμετέχει στη διαχείριση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, σαν υπεργολάβος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα eContentplus, το Δίκτυο Βέλτιστων Πρακτικών mEducator στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση πρακτικών και μεθόδων τηλε-εκπαίδευσης έτσι ώστε να υποβοηθήσει Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην πρόσβαση και χρήση εξειδικευμένου ιατρικού περιεχομένου. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, ως υπεργολάβος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το έργο EU Water στοχεύει στην προώθηση ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης υδάτων στη γεωργία μέσω της βελτιστοποίησης της κατανάλωσης νερού και της ελαχιστοποίησης της ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες. Η Tero συμμετέχει στη συλλογή πληροφοριών, στην ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων και σε ενέργειες διάδοσης, σαν υπεργολάβος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Κουπονιών Καινοτομίας της ΓΓΕΤ, η εταιρεία ανέπτυξε σύστημα αναγνώρισης της γεωγραφικής θέσης των συνδρομητών του διαδικτύου και γεωγραφικής στόχευσης διαφημιστικού περιεχομένου στους χρήστες του διαδικτύου.
Mε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED, το έργο MED-IPPC-NET διερευνά κύριες παραμέτρους υλοποίησης της Οδηγίας IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/EC) στη Μεσόγειο, και αναπτύσσει κοινά κριτήρια για την υποστήριξη της υλοποίησης της. Η Tero συμμετέχει στη διαχείριση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, σαν υπεργολάβος του Κέντρου Περιβάλλοντος Κοζάνης.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ICT Policy Support του προγράμματος πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο Long Lasting Memories αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα που συνδυάζει φυσική και πνευματική άσκηση για την αντιμετώπιση νοητικών προβλημάτων σε ηλικιωμένους. Η Tero συμμετέχει στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από τη θεματική περιοχή Περιβάλλον του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο TESS (Transactional Environmental Support System) αναπτύσσει σύστημα για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πληροφοριών από διάφορα χωροταξικά επίπεδα στις κεντρικές δομές λήψεις αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει εργαλεία κινητοποίησης τοπικών κοινοτήτων έτσι ώστε αυτές να προστατεύουν την βιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα eContentplus το έργο EDLocal στοχεύει στο να καταστήσει τοπικό και περιφερειακό ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο μέσω της European Digital Library. Η Tero συμμετέχει στο έργο σαν υπεργολάβος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας με στόχο την ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου της και την επιτυχή υλοποίηση της συγκομιδής μεταδεδομένων με τα εργαλεία της Europeana.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - Leonardo Da Vinci, το έργο WATER: The driving force of all nature / water supply and distribution δημιουργεί συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπαίδευση μηχανικών και τεχνικών δικτύων ύδρευσης. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες δικτύωσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, το έργο RuralE.Evolution διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα στα πλαίσια ανάπτυξης Αγρο-Ενεργειακών περιοχών. Η Tero συμμετέχει σε μελέτη μοντέλων ανάπτυξης Αγρο-Ενεργειακών περιοχών, καθώς και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG IIIC, το έργο SMART (Sustainable Management and Actions to Promote Regional Transition) αποτελεί Regional Framework Operation μεταξύ τεσσάρων Περιφερειών στην Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία και Ελλάδα, οι οποίες συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων μέσων περιφερειακής ανάπτυξης. Η Tero συμμετέχει στην αξιολόγηση του έργου και στην ανάπτυξη στρατηγικής για την συνέχιση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, το έργο PRO-WAT σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση στρατηγικής εξοικονόμησης πόσιμου νερού και την αποδοτικότερη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης. Η Tero συμμετέχει σε ενέργειες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ ΝΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η Tero αναπτύσσει συνεργατική πλατφόρμα δημιουργίας, διανομής, και εκμετάλλευσης περιεχομένου στο internet, σε συνεργασία με το Data Engineering Laboratory του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονικης. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.
Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα INTERREG IIIB ARCHIMED, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη και χρήση χαρτών τρωτότητας για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπόγειων υδάτων" (WATER-MAP) υλοποιείται σε περιοχές της Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, με συμμετοχή και εταίρων εκτός ΕΕ. Στόχος είναι η ανάπτυξη χαρτών τρωτότητας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης του χώρου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Η Tero συμμετέχει στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα eTEN, το έργο με τίτλο "GEOgraphical Community Operation for MaP-Based Advanced Services for SMEs" (GEOCOMPASS) αναπτύσσει μια online υπηρεσία βασισμένη σε GIS στον κλάδο του ορεινού και αγροτικού τουρισμού. Η Tero αναπτύσσει το επιχειρηματικό σχέδιο για την αξιοποίηση της υπηρεσίας, σαν υπεργολάβος της SALFO ΑΕ.
Με χρηματοδότηση από την θεματική προτεραιότητα Citizens and Governance του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο με τίτλο Governance and Ecosystems Management for the Conservation of Biodiversity (GEM-CON-BIO) διερευνά την σχέση μεταξύ τρόπων διακυβέρνησης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η Tero συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις, στην διαχείριση του έργου και σε ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
Με χρηματοδότηση από τον Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η Tero αναπτύσσει υπηρεσία τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο internet.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg CADSES, το έργο Tecnoman Perspectives στοχεύει στην ανάπτυξη πολιτικών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CADSES area). H Tero ανέλαβε ως υπεργολάβος τη σύνθεση των επιμέρους εμπειρογνωμοσυνών που πραγματοποιήθηκαν για τους τομείς Μεταφορών, Τουρισμού, Χωρικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (ΙΤ) στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας & Χαλκιδικής.
Με χρηματοδότηση από την θεματική προτεραιότητα LSH του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο LSH-ACC-Mentor υποστηρίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα LSH εταίρων από τα Νέα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Tero συμμετείχε σε σεμινάρια εκπαίδευσης στην Πράγα, στη Σόφια, στο Βουκουρέστι και στην Κωνσταντινούπολη, σαν υπεργολάβος της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ ΝΕ 2004 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η Tero υλοποίησε έργο ανάπτυξης τεχνολογίας στοχευόμενης και κοινωνικά αποδεκτής διαφήμισης μέσω του internet, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.
Με χρηματοδότηση από την θεματική προτεραιότητα IST του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο MENTOR+ υποστηρίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα IST εταίρων από τα Νέα Κράτη Μέλη, με τη δημιουργία ενός δικτύου IST multipliers, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις προώθησης των σκοπών και στόχων του προγράμματος και υποστηρίζουν οργανισμούς από τα Νέα Κράτη Μέλη στην υποβολή προτάσεων.
H Tero συμμετείχε σε σεμινάρια εκπαίδευσης των multipliers στην 'Aγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, σαν υπεργολάβος της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., σε συνεργασία με την TUBITAK.
Με χρηματοδότηση από την θεματική προτεραιότητα ISTτου 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο TRISTAN EAST υποστηρίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα IST εταίρων από 12 Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (New Independent States - NIS), με τη δημιουργία ενός δικτύου IST multipliers, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τα NIS στην υποβολή προτάσεων.
H Tero συμμετείχε σε σεμινάρια εκπαίδευσης των multipliers στο Βελιγράδι, στο Σαράγεβο, και στα Σκόπια, σαν υπεργολάβος της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., σε συνεργασία με την YU INFO και τοπικούς εταίρους.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα eContent, το έργο GEORAMA ανέπτυξε μια πύλη γεω-πλοήγησης στο web, η οποία θα προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με τον αγρο-τουρισμό και με τον ορεινό τουρισμό, όπως λεπτομερείς χάρτες και χάρτες με μονοπάτια, δυνατότητα αναζήτησης διαδρομών, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες περιοχών, κλπ.
Η Tero συμμετείχε στον σχεδιασμό και αρχική υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με τις εταιρίες Flash Multimedia, Sportnews και Digitalis Consult.
Με χρηματοδότηση από την θεματική προτεραιότητα IST του 5ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, το έργο OPUS ανέπτυξε ένα βελτιστοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών για τον κλάδο της Υγείας.
Η Tero συμμετείχε σε συγκριτική μελέτη συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με το London School of Economics Health and Social Care Centre και την Digitalis Consult.
Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το έργο WATERMAN διερεύνησε τη δυνατότητα δημιουργίας spin-off εταιρίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Η Tero διενήργησε τη σχετική έρευνα αγοράς και εκπόνησε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα οργάνωσε και συμμετείχε σε δραστηριότητες για την παρουσίαση της υπό σύσταση εταιρίας σε πιθανούς πελάτες και επενδυτές.
Επίσης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ, η Tero διερεύνησε τη δυνατότητα δημιουργίας δύο spin-off εταιρειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εφαρμογή λογισμικού εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) και τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας σε προϊόντα τηλεφωνίας για κωφούς και βαρήκοους. Η Tero διενήργησε τις σχετικές έρευνες αγοράς και εκπόνησε τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιρειών.